அறிவு

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

இப்னுல் கையிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறினார்கள்

அறிவு என்பது நபிமார்களின் அனந்தரச் சொத்தாகும்

இன்னும் பணம் என்பது மன்னர்களினதும், செல்வந்தர்களினதும் அனந்தரச் சொத்தாகும்.

மிப்தாஹ் தார் அஸ்-ஸஆதஹ்: 498/1

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)